Retirada d'amiant i fibrociment

Oferim serveis de retirada, desmuntatge i transport de residus d’amiant. Estem certificats al RERA.

Què és l’amiant i per què és perillós

L’amiant o asbest és un dels noms amb què es coneixen un conjunt de minerals metamòrfics fibrosos. Aquests materials s’han utilitzat durant molt de temps en la construcció, principalment com fibrociment. A Espanya el fibrociment va ser àmpliament comercialitzat per l’empresa Uralita, precisament empresa de la qual aquest material va adoptar el nom. Tot i que la majoria de fibrociment es va utilitzar per a la fabricació de plaques per a cobertes d’edificis i instal·lacions, també es va utilitzar esporàdicament en canalitzacions, canonades, com a aïllant i per a la fabricació de dipòsits. Per aquesta raó l’amiant o fibrociment està present en moltes construccions i instal·lacions edificades durant les dècades dels 80 i 90, havent de ser retirades de mica en mica segons la normativa i política ambiental per evitar riscos.

En general, el fet d’estar en contacte amb l’amiant no suposa un risc per-se, però sí que ho és quan el contacte és freqüent. També durant operacions de tall, manipulacions o enderrocs i quan el material es troba molt envellit o en mal estat. En aquests casos les fibres microscòpiques que el componen queden en suspensió en l’aire o s’adhereixen a la roba, convertint-les en fàcilment respirables i facilitant que entrin en el cos humà. L’exposició constant a amiant pot provocar malalties molt greus. Els riscos per a la salut d’una exposició permanent a l’amiant són diversos i són coneguts des de fa alguns anys. Per això el Reial decret 396/2006, fa ja 13 anys enrere, tipificava les mesures d’higiene, equips necessaris i normativa de seguretat que havien de seguir els treballadors encarregats del desamiantat.

placas de amianto envejecidas
tejado de placas de uralita

Disposem d’un equip de persones especialitzades en la manipulació de residus que continguin asbest, la seva retirada i el transport fins al punt de tractament per a una eliminació segura. Comptem amb els mitjans humans i tècnics necessaris, materials, equips i maquinària especialitzada per a realitzar qualsevol retirada d’amiant de forma ràpida, segura i eficient.

Som especialistes en retirada d’amiant

Construo compta amb els permisos necessaris per realitzar la retirada d’amiant en qualsevol situació. Disposem dels següents permisos oficials atorgats per la Generalitat de Catalunya:

  • Codi P-61538.1 d’empresa gestora de residus d’amiant
  • Codi T-5233 d’empresa transportista de residus d’amiant
  • Codi 01/AG/15 d’empresa especialista en desmuntatge de residus amb risc d’amiant
  • Estem legalment inscrits en el el RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant)

 

Retirada d’amiant en qualsevol tipus de situació:

Podem treballar i retirar amiant i fibrociment en qualsevol tipus de condicions, ambient i situació:

  • Naus industrials
  • Un institut o col·legi
  • Magatzems exteriors
  • Granges, corrals i sector agropecuari
  • Amiant subterrani (com en el cas de canalitzacions)

Servei integral de gestió de l'amiant

ESTUDI

Realitzem una pla d’estudi previ gratuït de la quantitat de material a retirar, els procediments per fer-ho i la política de prevenció segons el lloc.

DESMUNTATGE

Ens encarreguem personalment del desmuntatge de tot l’amiant que hi hagi a la instal·lació sense que ningú que no sigui de Construo hi hagi de participar.

TRANSPORT

Tot el material recollit és embolicat i transportat per un camió de Construo habilitat, tot seguint les estrictes normes que marca la regulació.

EL·LIMINACIÓ

Ens encarreguem de portar els residus fins al punt de reciclatge especial on podràn ser tractats i el·liminats amb la major seguretat i seguint totes les exigències de la llei.

Projecte de Retirada d'Amiant

En les següents imatges podem veure un projecte de retirada d’amiant dut a terme en un petit magatzem d’una empresa de la província de Barcelona. En les imatges s’aprecia la coberta d’uralita contaminada que s’havia de retirar així com alguns dels materials i equipament necessaris per a treballar amb seguretat i complint tota la normativa. Els resultats de la retirada de tot l’amiant permeten a l’empresa continuar amb les seves obres de reforma i rehabilitació de les instal·lacions.

 

Què passa després de retirar tot l'amiant?

Després dels treballs de retirada d’amiant pot ser que necessiti adequar les instal·lacions o realitzar una reparació de les cobertes. Construo-Co és una empresa constructora que ofereix més serveis a més de la retirada d’amiant: serveis de disseny, construcció i manteniment de cobertes, obra nova, enderrocs, reformes i rehabilitacions. Treballem per al sector públic, privat i industrial.