Enderrocs i excavacions professionals

Excavacions, moviment
i transport de terres

A Construo som especialistes en l’execució completa de qualsevol obra, per tant això també implica les excavacions i els moviments de terres previs a l’execució de l’obra.

Diposem de maquinària pròpia per a l’execució del projecte.

Podem oferir aquest servei de forma independent.

Tenim experiència en l’execució de tot tipus de projectes:

 • Excavació per a fonamentació
 • Preparació de terrenys
 • Murs pantalla
 • Rebaix i anivellament de terrenys
 • Piscines i dipòsits soterrats
 • Excavacions de rases per a canonades
 • Excavació i rebaix en roca pura
 • Construcció d’esculleres i murs verds
 • Transport de runa

Enderrocs manuals,
mecànics i tècnics

A Construo estem especialitzats en els enderrocs i la gestió dels residus de construcció, ja siguin residus d’obra civil o pública com enderrocs i demolicions en l’àmbit industrial i particular (com l’amiant). Realitzem enderrocs de qualsevol tipus d’obra amb tota la seguretat i la major rapidesa posible. Disposem de maquinària pròpia i ens encarreguem del transport i la gestió dels residus generats al punt de tractament corresponent.

Oferim varis tipus d’enderrocs, tots ells adaptats a cada client:

 • Enderrocs manuals: permeten una major precisió i es poden realitzar en qualsevol lloc, sense preocupar-se de les limitacions d’accés de la maquinària. L’enderroc manual permet conservar certs elements de l’estructura i per tant realitzar un enderroc només parcial.
 • Enderroc mecànic: major rapidesa i més econòmic. Si la maquinària pot accedir a la zona i no hi ha perill per a edifics annexos, l’enderroc mecànic és la millor opció.
 • Enderroc tècnic: quan hi ha elements contaminants que és necessari tractar. Per exemple en el cas de les benzineres o quan a l’enderroc s’ha de realitzar una retirada d’amiant.

Alguns dels nostres treballs d'excavació

Alguns enderrocs que hem efectuat

Contacti amb nosaltres sense compromís