Ampliació del pavelló de Palafrugell

Obres d’Ampliació de Pavelló d’Esports

Autor del Projecte: Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Palafrugell

Ampliació pavelló palafrugell

Precedents

L’Ajuntament de Palafrugell volia dur a terme una ampliació del Pavelló de Hòquei per la part de façana nord, sense que això afectés a les activitats esportives que es duien a terme en el seu interior. Les raons per a l’ampliació eren obtenir un nou espai interior utilitzable com a espai de serveis, ampliant l’edifici amb un edifici annex en direcció al carrer, el·liminant la vorera i els jardins. També es volia disposar d’accessos adaptats el·liminant barreres arquitectòniques i poder obrir un servei de bar pels visitants.

A les dues fotos anteriors: la vorera de la façana nord que s'ha utilitzat per a l'ampliació amb el nou edifici annex

A les dues fotos anteriors: entrada abans de l'inici de les obres

Es va acordar dur a terme les obres en dues fases, que són les següents:

 1. Fase 1: Desmuntatge de les plaques de formigó de la façana nord del pavelló d’hoquei, i l’adeqüació de l’estructura metàl.lica existent per tal de poder  suportar la formació de la obertura i connexió amb la segona fase d’ampliació del pavelló, i per a la col·locació d’un nou revestiment alleugerit d’acabat translúcid.
 2. Fase 2: Ampliació del pavelló sense afectar el període d’activitat esportiva, i dotar al pavelló d’uns accessos adaptats i que permetin una millor organització i funcionalitat de l’espai d’accés, així com disposar d’una zona de bar per als usuaris de les instal.lacions.

Execució de les obres

Com hem mencionat abans, les obres es van dur a terme en dues fases. Les actuacions que es van dur a terme en cada fase són les següents:

Fase 1:

 • >Despenjat de les xarxes de protecció situades rera la porteria nord de la pista d’hoquei.
 • >Desplaçament provisional de línies de subministraments i climatització que afecten la façana per la part interior del pavelló.
 • >Desmuntatge dels panells de formigó prefabricats.
 • >Reforç de l’estructura metàl.lica existent i col.locació de rastrells nous, així com nous suports/pescants de la xarxa rera la porteria afectada.
 • >Col.locació del revestiment de façana.
 • >Cegat provisional de la futura obertura de connexió del pavelló d’hoquei amb la seva ampliació nord.
 • >Col.locació d’una nova xarxa de protecció rera la porteria.

 

A les sis fotos anteriors: eliminació de jardineres i arbres per a l'ampliació de l'edifici

Fase 2:

 • >Demolicions i moviment de terres per a la fonamentació de l’ampliació del pavelló i remodelació de l’accés compartit amb l’estadi municipal.
 • >Formació dels fonaments a base de rases, pous i lloses de formigó armat.
 • >Pas d’instal.lacions i serveis soterrats.
 • >Aixecament de pilars i parets estructurals.
 • >Col.locació de bigues i corretges metàl.liques.
 • >Cobriment de l’ampliació i altres edificacions.
 • >Tancaments i divisòries.
 • >Instal.lacions elèctriques, d’il.luminació, etc.
 • >Acabats i jardineria.

 

A les cinc fotos anteriors: tancament complet d'estructures i finalització de l'obra

Les obres del pavelló totalment acabades:

A les següents fotos podem veure els acabats de fusta i jardineria de l’entrada del pavelló, un cop totalment finalitzada l’obra.


Conclusions

Amb l’ampliació del pavelló de hòquei la ciutat de Palafrugell ha posat al dia un equipament que té un ús molt continuat a la ciutat, li allarga la vida útil i el dota de nous serveis fins llavors inexistents.